01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

 

Park leży w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu Warty i odwadniają go rzeki Warta, Miłosławka i Lutynia. Utworzony został Rozporządzeniem Wojewodów Poznańskiego i Kaliskiego z dnia 17 października 1994 r.

 

O PARKU OGÓLNIE

Park obejmuje obszar 15 640 ha (w tym 8194 ha gruntów ornych, tj. 52% całej powierzchni i 6129 ha lasów, tj. 39% powierzchni), z czego na terenie gminy Żerków 8680 ha, na terenie gminy Miłosław 5880 ha, na terenie Nowe Miasto n/Wartą 1080 ha, rozciągając się na terenie gmin: Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą i Żerków. Przedmiotem ochrony jest unikatowa, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, rzadkie gatunki i roślin i zwierząt, a także wartości kulturowe, związane z bogatą przeszłością tego regionu. Teren parku leży w dorzeczu Warty i odwadniają go rzeki Warta, Miłosława i Lutnia. Rzeki te na terasie zalewowej utworzyły liczne, niezwykle malownicze starorzecza, które w okresie przelotów pełnia funkcje zimowiska ptaków wodnych. Ptaki wodne przebywają również na stawach rybnych, których wiele znajduje się w dolinie Miłosławki.
Pradolina Warciańsko-Odrzańska dzieli park na dwie części: część północną o charakterze rolniczo-leśnym, w której zdecydowanie przeważają lasy, oraz południową, o krajobrazie mozaikowym, w której przemiennie występują różne ekosystemy leśne, polne, łąkowe, torfowiskowe, wodne i osady wiejskie.

Urozmaicona rzeźba powierzchni Parku jest wynikiem działalności lodowca na tych terenach. Można tu wyróżnić cztery wyraźne formy tej rzeźby. Od północy są to: wysoczyzna morenowa płaska i falista, rozcięta z północnego wschodu na południowy zachód doliną Miłosławki, urozmaicona licznymi stawami rybnymi. Kolejną formą jest Pradolina Warty z wyraźnie wykształconymi terasami, na których zachowało się wiele starorzeczy.

Wybitnym elementem jest wyniosły pagór morenowy tzw. Wał Żerkowski, o bardzo dużym urozmaiceniu rzeźby, z kulminacjami Łysej Góry (161 m n.p.m.) i Góry Żerkowskiej (155 m n.p.m.). Liczne rozcięcia erozyjne, parowy, silne nachylenie krawędzi oraz wysokości względne, dochodzące tu do 90 m, nadają tej części parku szczególnego uroku. To stąd, z wyniesionych wysoko ponad dolinę Warty okolic Żerkowa, rozciągają się wspaniałe widoki na odległe lasy, wsie i dwory. Dogodym miejscem do podziwiania krajobrazu jest punkt widokowy w Brzóstkowie.
Ostatnią formą rzeźby terenu jest Pradolina Żerkowska, otaczająca od południa, wschodu i północy Wał Żerkowski. Jej dnem płynie Lubieszka, lewy dopływ Lutni.

W południowej części parku przeważają monokultury sosnowe, wprowadzone na uboższych siedliskach, natomiast leżące w części północnej tzw. lasy czeszewskie należą do najpiękniejszych, najbardziej interesujących obszarów leśnych Wielkopolski. Lasy te porastają terasy doliny Warty i maja charakter często zbliżony do naturalnego, stanowiąc z tego względu cenny obiekt badań geobotanicznych. Występują w nich głównie: jesion zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, olsza czarna, rzadziej wiązy i brzoza brodawkowata, a także wiele gatunków roślin chronionych.

To w tych lasach już w 1907 roku powstał pierwszy w Wielkopolsce rezerwat przyrody, chroniący fragment wielogatunkowego lasu łęgowego w dolinie Warty. Również obecnie najcenniejsze fragmenty tych lasów poddane są ochronie rezerwatowej. Utworzono rezerwaty: „Czeszewski Las”, „Dwunastak” i „Dębno nad Wartą”. Poza bogactwem roślin (stwierdzono tu występowanie ok. 800 gatunków roślin naczyniowych) Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy charakteryzuje się również bogactwem fauny.
W rezerwacie „Dębno nad Wartą” chronione są rzadkie gatunki zwierząt bezkręgowych. Istnieją tu też ostoje ptaków wodnych i błotnych – stawy miłosławskie oraz dolina Warty, gdzie można spotkać m. in.: czaplę siwą, zimorodka, łabędzie, kaczki, perkozy, łyski, a także gatunki ptaków podlegających szczególnej ochronie. Wiele tych ptaków w okresie lęgowym zakłada tu swoje gniazda, inne są na przelotach.

Obok walorów przyrodniczych Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy posiada wiele wartości historyczno – pamiątkowych. Objawiają się one licznymi znaleziskami prehistorycznymi z różnych epok, cmentarzyskami oraz grodziskami, co świadczy, iż ziemie te były już w odległej przeszłości zasiedlone. O atrakcyjności krajoznawczej parku świadczy również wiele cennych zabytków architektury, a poznanie tych walorów ułatwiają znakowane szlaki turystyczne.

Do szczególnej sławy tych ziem przyczynił się w znacznym stopniu pobyt w Śmiełowie Adama Mickiewicza w 1831 roku. To tutaj, urzeczony pięknem tych okolic, Mickiewicz napisał prawdopodobnie pierwsze strofy „Pana Tadeusza”.

Na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele atrakcji przyrodniczych, które zostały objęte dodatkową ochroną, poprzez utworzenie rezerwatów przyrody, pomników przyrody i parków podworskich. Rezerwaty przyrody powstały dla szczególnej ochrony unikatowych obszarów przyrodniczych. Są to trzy rezerwaty leśne „Czeszewo”, „Dwunastak” i „Lutynia” oraz jeden rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą" położony na terenie naszego powiatu. W gminie Nowe Miasto nad Wartą objętej parkiem krajobrazowym poprowadzony został zielony szlak turystyczny z Nowego Miasta przez Wolicę Kozią do Bieździanowa.

Podstawową pozycję w szacie roślinnej zajmują lasy liściaste porastające terasę zalewową i środkową doliny Warty i Lutyni, które posiadają charakter zbliżony do pierwotnego. Poza tym spotyka się lasy przekształcone w monokultury sosnowe. Interesujące zbiorowiska stanowią również łęgi zboczowe spotykane z parkach podworskich. W obniżeniach dolinnych występują rozległe obszary zbiorowisk łąkowych. Hodowlane stawy, starorzecza, oczka śródpolne czy rzeki to stanowiska roślinności wodnej i szuwarowej. W sumie stwierdzono występowanie około 800 gatunków roślin naczyniowych, w tym około 20 gatunków chronionych.
Wśród zwierząt zasiedlających tereny parkowe wiele z nich to gatunki chronione i ginące, a dotyczy to głównie przedstawicieli ptaków wodnych i drapieżnych oraz bezkręgowców.

Jednym z największych atutów Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego jest malownicza rzeźba terenu która powstała w wyniku działalności lodowca. Pradolinę Warty z wyraźnie ukształtowanymi terasami zalewowymi i nadzalewowymi zamyka od strony południowej spiętrzona morena czołowa tzw. Wału Żerkowskiego, którego kulminacją jest Łysa Góra (161 m n.p.m.) Ze względu na owe ukształtowanie powierzchni „Szwajcaria Żerkowska” przeżywała rozkwit turystyki na przełomie XIX i XX wieku, związany z wodolecznictwem i kąpielami wodnymi u gorących źródeł Czeszewa.


(mapa powiększana)

 

 - foto.gif ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Al.Niepodległości 16/18 (bud. C, pok. 12), 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 98, tel./fax 061 854 14 48e-mail: zpkww_sekretariat@zpkww.pl
strona internetowa: http://zpkww.pl/

Bezpośredni kontakt z pracownikiem Parku: zerkowsko_czeszewski@zpkww.pl

Pliki do pobrania:
 - pdf_ikona.gif Rozporządzenie Wojewodów Poznańskiego i Kaliskiego z dnia 17 października 1994 r - plik pdf
 - pdf_ikona.gif Załącznik nr 1 do rozporządzenia - opis granic - plik pdf
 - pdf_ikona.gif Załącznik nr 2 do rozporządzenia - szkic orientacyjny - plik pdf


Warto zobaczyć:

Szlaki turystyczne >>>

 

 

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy - M. Chwistek

- park_krajobrazowy_album.jpg
(Kliknij w obraz aby zobaczyć pełną treść publikacji)

Album fotograficzny autorstwa Marka Chwistka pt. „Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy” wydany w 2013 roku, powstał na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydawcą albumu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF z Bydgoszczy. Celem albumu jest przedstawienie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Publikacja liczy 262 strony, podzielone na następujące rozdziały: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Kultura. Całość poprzedzono wstępem autorstwa Krzysztofa Schwartza i Anny Andrzejewskiej. Uzupełnieniem treści jest mapa parku. Album został wydany w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Nota bibliograficzna:
Chwistek M., 2013, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, Bydgoszcz.

Zobacz pełną treść publikacji>>>

 

UMiG Żerków

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy - galeria

 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
 
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI