01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Znajdujesz się w: Strona główna / Przyroda / Zwierzęta

Zwierzęta

 

Ptaki Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego wraz z przyległymi obszarami proponowanymi do włączenia do parku stwierdzono dotychczas 208 gatunków ptaków.

Wśród nich 17 odnotowano jedynie w czasach historycznych, tj. przed rokiem 1980 (niektóre nawet w XIX stuleciu).

Współcześnie odnotowano na terenie parku 153 gatunki lęgowe oraz 39 gatunków nie gniazdujących. Odnotowane wysokie bogactwo gatunkowe wynika niewątpliwie z różnorodności środowisk opisywanego terenu.

Bogato reprezentowane są ptaki wodne i błotne, związane z doliną Warty oraz ciągami środowisk podmokłych, stawów hodowlanych zlokalizowanych nad dopływami tej rzeki. Na uwagę zasługują zwłaszcza lęgowe: perkoz rdzawoszyi (13 par), kormoran (do 10-12 par), bąk (7 par), czapla siwa (kolonia ok. 80 par), okresowo gniazdujące: hełmiatka, błotniak stawowy (17 par), żuraw (9 par) i inne.

 • Perkoz rdzawoszyi – wykryto 13 par: na stawach w Miłosławiu wyłącznie w kompleksie wschodnim 8 par, w dolinie Miłosławki – 2 pary, a pojedyncze na stawach: Lutynia, Raszewy i Podlesie.

 • Kormoran– około Czeszewa gniazdowało 10-12 par kormoranów. Ponadto zaobserwowano po kilka osobników przesiadujących na zadrzewionej wyspie we wschodniej części stawów Miłosław. Pojedyncze kormorany widywano na stawach w Miłosławiu od początku lat 90.

 • Bąk– w granicach parku wykryto 4 stanowiska terytorialnych samców: na stawach Raszewy – 2, a pojedyncze na stawach Lutynia i w części wschodniej stawów Miłosław. Ponadto 3 dalsze stanowiska zlokalizowano we wschodnim fragmencie doliny Miłosławki, a 2 – w jej zachodnim fragmencie.

 • Czapla siwa– jedyna kolonia lęgowa zlokalizowana jest przy wschodniej granicy rezerwatu Czeszewo nad Wartą; w latach 1999 i 2000 naliczono tam po ok. 80 zajętych gniazd. Kolonia ta powstała w roku 1934, kiedy to zagnieździło się tam 6 par. Regularnie spotykana podczas przelotów i koczowania na stawach w Miłosławiu a zimujące notowano na Warcie w 1988 r. oraz w styczniu 1993 r. na stawach w Podlesiu.

 • Hełmiatka– zaobserwowano gniazdowanie jednej pary na stawach w Miłosławiu.

 • Błotniak stawowy– w granicach parku stwierdzono 11 par lęgowych. Największe skupienie (9 par) odnotowano w dolinie Miłosławki wraz ze stawami Miłosław. Pozostałe wykryto na starorzeczach Warty pod Pogorzelicą i Czeszewem oraz na stawach Lutynia, Raszewy i Podlesie.

 • Żuraw– zlokalizowano 9 par lęgowych, wszystkie na terenie parku lub w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic. Stanowiska gatunku znajdowały się: po dwie pary w lasach między Miłosławiem i Czeszewem oraz w widłach Warty i Lutyni, a pojedyncze w rejonie Czarnego Piątkowa, Rudek, Dębna, stawów Lutynia i między stawami Raszewy i Podlesie. W rejonie Czeszewa żurawie gnazdują już od lat 20 poprzedniego stulecia.

Teren parku jest ważną ostoją ptaków leśnych; obok gatunków gniazdujących lasach gospodarczych występują tu ptaki związane z wyłączonymi z użytkowania najstarszymi i w części chronionymi rezerwatowo drzewostanami liściastymi. Są to gatunki objęte ochroną strefową: bielik (1 para), kania ruda (4 pary) i czarna (1 para), bocian czarny (prawdopodobnie 4-5 stanowisk) oraz rzadkie w Wielkopolsce: trzmielojad (3 pary), kobuz (3 pary), siniak (6 par), zniczek (15 par), muchołówka mała (1-2 par) i szereg innych.

 • Bielik– w latach 1985 – 1995 obserwowano w parku pojedyncze dorosłe i młode bieliki w okresie pozalęgowym, a w latach 1996 – 1998 widywano pojedyncze dorosłe również w porze lęgowej. Bieliki można spotkać w rejonie stawów Miłosław i lasów między Miłosławiem i Czeszewem. Przebywały tam dwa ptaki dorosłe i jeden młodociany.

 • Kania ruda– stanowiska lęgowe występują w rejonie wschodniej części stawów Miłosław, nad Wartą pod Pogorzelicą, pod Śmiełowem oraz około stawów Podlesie. Pierwszymi danymi o gniazdowaniu kań rdzawych na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego są informacje o lęgach pod Czeszewem w latach 1958, 1959 i 1967.

 • Kania czarna– dawniej około 1936,38 r. widywana była w pobliżu kolonii czapli siwej pod Czeszewem. Wyniki inwentaryzacji kań nad Wartą z lat 1994 i 1995 wskazywały na wygaśnięcie omawianego gatunku, jednak w 1982 r. widziano kanię nad wschodnią częścią stawów Miłosław. Od maja do lipca 2000 r. widywano regularnie pojedyncze osobniki między Czeszewem i Miłosławiem.
  Nieregularnie koło Podlesia, Śmiełowa i Pogorzelcy można spotkać kanie czarne i rdzawe.

 • Trzmielojad– stwierdzono 3 pary lęgowe w zadrzewieniu między stawami Miłosław i Winna Góra, w lesie „Karpaty” oraz w pobliżu kolonii czapli pod Czeszewem.

 • Kobuz – wykryto 3 pary lęgowe w rejonie wschodniej części stawów Miłosław oraz w okolicy Szczonowa i Lgowa.

 • Siniak – odnotowano 6 stanowisk lęgowych. Trzy pary gniazdowały w widłach Warty i Lutyni, a dalsze trzy już poza parkiem.

 • Zniczek– za stanowiska lęgowe uznano miejsca śpiewu w środowiskach odpowiednich do gniazdowania. Stanowiska lęgowe zlokalizowano bez wyjątku w luźnych kępach modrzewi bądź świerku, wewnątrz dojrzałych drzewostanów liściastych. Skupienie stanowisk stwierdzono w rejonie Miłosławia oraz w widłach Warty i Lutyni oraz pojedyncze koło Sarnic i w parku w Śmiełowie.

 • Muchołówka mała– wykryto jedno stanowisko opodal rezerwatu Lutynia.
  Na uwagę zasługuje duża populacja dzięcioła średniego (przynajmniej 110 par).

 • Dzięcioł średni– stwierdzono 21 stanowisk; wszystkie w granicach parku. Zauważalne skupienie stanowisk stwierdzono w widłach Warty i Lutyni, kolejne stanowiska stweirdzono wzdłuż południowego brzegu Warty między ujściem Lutyni i Dębnem, a pojedyncze – na północ od Czeszewa i w parku w Miłosławiu.

Dalsze gatunki gniazdują na obszarach użytkowanych rolniczo, na nieużytkach oraz obszarach zabudowanych.

Obecność stawów rybnych w Podlesiu i Raszewach stanowi dogodne miejsce rozrodu dla ptaków wodnych. Stawy są również ważnym miejscem odpoczynku i żerowania ptaków wodno-błotnych podczas wiosennych i jesiennych wędrówek.

Rozległe kompleksy leśne stanowią dogodne lęgowiska dla ptaków leśnych: regularnie gnieździ się 1-2 pary bociana czarnego, gniazdują również: kobuzy, krogulce, żurawie.

 • Bocian czarny– pierwsza informacja o gniazdowaniu pochodzi z roku 1965, kiedy to odnotowano parę w nadleśnictwie Czeszewo. Spotykano je również pod Dębnem; ich stanowisko lęgowe znajdowało się pod Nowym Miastem, już poza granicami parku. Zaobserwowano parę lęgową w rejonie stawów Podlesie i Raszewy.

 • Krogulec– wykryto 4 stanowiska lęgowe; trzy z nich zlokalizowane były w sąsiedztwie stawów Miłosław, a jedno pod Szczonowem. Ptaki te prowadzą skryty tryb życia.

 • Dudek – na północ od Wału Żerkowskiego zlokalizowano 18 stanowisk tokujących samców oraz wzdłuż Warty w granicach parku 2 stanowiska.
  W roku 2002 lęgowego dzięcioła czarnego można było obserwować nawet w granicach miasta Żerkowa, a muchołówkę żałobną w roku 2003 w parku miejskim.

 • Dzięcioł czarny– występuje nie tylko we wszystkich kompleksach leśnych na terenie parku, ale także w niedużych zadrzewieniach śródpolnych.
  W dolinie Warty można spotkać dzięcioły zielone, a koło Pogorzelicy w 1999 r. przebywał terytorialny samiec dziwoni.

 • Dzięcioł zielony– na terenie parku zlokalizowano stanowiska 18 par, w tym jedną poza granicami parku. Dziesięć z nich znajdowało się w szeroko rozumianej dolinie Warty.

Na terenie parku w obrębie gminy Żerków żyje bocian biały.
Gniazda zlokalizowano w miejscowościach: Lubinia Mała – 2, Szczonów – 3, Gąsiorowi – 4, Lgów – 2, Bieździadów – 2, Przybysław – 3, Komorze – 4, Chwałów – 4, Żerniki – 2, Rogaszyce – 3, Kretków – 2, Stęgosz – 2, Parzewnia – 3, Lisew – 2, Ludwinów – 4, Dobieszczyzna – 2, Sierszew – 4, Żółków – 2, Antonin – 1, Raszewy – 3.

Podstawowe informacje o bocianie białym:
Jajo: kolor – białe z połyskiem; długość – ok. 74 mm; liczba jaj – 2-5 (wyjątkowo 1 lub 6); okres wysiadywania 33-34 dni.
Pisklę: puch-biały; nogi i dziób – ciemnoszare; przebywanie w gnieździe 54-63 dni.
Ptak dorosły: rozpiętość skrzydeł 200-220 cm; długość ciała 1 m; wysokość – 80 cm; masa ciała 3-4 kg.
Gniazdo: średnica 1-1,5 m (max 2 m); wysokość – zwykle 0,5-1,5 m; masa zwykle ok. 500 kg.

Lista gatunków ptaków Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego niewątpliwie zostałaby rozszerzona w przypadku podjęcia szczegółowych badań, zwłaszcza w północnej części parku (głównie rejon stawów Miłosław).

Więcej informacji o ptakach można znaleźć na stronie:
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
UG Żerków

Zwierzęta - galeria

 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
sójka
sójka
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
zimorodek
zimorodek
Zwierzęta
 
łabędź niemy
łabędź niemy
bocian
bocian
żurawie
żurawie
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Zwierzęta
 
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI