01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

20 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

7 czerwca 2017 r. Finał Gimnazjady w Lekkoatletyce w Poznaniu

czytaj więcej

7 czerwca 2017 r. Finał Gimnazjady w Lekkoatletyce w Poznaniu

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Organizacje pozarządowe (Stowarzyszenia/Fundacje)

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Żerków:

 

Stowarzyszenia:

 

AtleticaStowarzyszenia Athletica
ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków
www: Facebook/athleticazerkow
 

Stowarzyszenie Edukacyjne Wiejska Szkoła
Lubinia Mała 59
tel. 062 740 74 80


Stowarzyszenie Edukacyjne Wesoła Szkoła
Ludwinów 77
tel. 062 740 75 67


Kurkowe Bractwo Strzeleckie – Żerków
ul. Kolejowa 1a, 63-210 Żerków
tel. 062 740 31 39


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło gminne w Żerkowie 

ul. Mickiewicza 6, 63-210 Żerków
tel. 062 740 38 43


Stowarzyszenie Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystawa Krzewienia Kultury Fizycznej Europejczyk 
Chrzan, ul. Długa 22, 63-210 Żerków
tel. 62 740 35 05
www.europejczyk.chrzan.info/


  

- pzw_kolo_zerkow_logo.jpgPolski Związek Wędkarski - koło Żerków
ul. Adama Mickiewicza 6
63-210 Żerków
tel. 0 692/927 691
www.pzw.org.pl/1427/

 

- stowarzyszenie_razem_dla_zerkowa.jpgStowarzyszenie Razem Dla Żerkowa
ul. Ogrodowa 1B, 63-210 Żerków
tel. 723 665 658
e-mail: stowarzyszenie@zerkow.info
www.zerkow.org

 

 - logolgd.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek"
ul. A. Mickiewicza 5
63-210 Żerków

Biuro:
ul. Rynek 7 E, 63-210 Żerków
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail:biuro@zascianek.org.pl
www.zascianek.org.pl


 

 

Fundacje:


 

 - alterego.jpg

Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej Alter Ego
Chrzan, ul. Dworcowa 7, 63-210 Żerków

tel. 604 253 758
e-mail: fundacja@szwajcaria-zerkowska.pl 
www.szwajcaria-zerkowska.pl - antrejka.jpg

FUNDACJA WSPARCIA I ROZWOJU „ANTREJKA”
Jarocińska 31/2, 63-210 Żerków

tel. 515 572 160
e-mail: kontakt@fundacja-antrejka.pl
www.fundacja-antrejka.pl


 

- zerknijtu.jpg

Fundacja Zerknij Tu
ul. 700-lecia 36, 63-210 Żerków

tel. 669 491 251
e-mail: biuro@zerknijtu.pl
www.zerknijtu.pl 

 

 

 

 

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach. W Polsce do stowarzyszeń nie zalicza się partii politycznych, komitetów wyborczych, związków wyznaniowych i branżowych organizacji zawodowych (związków zawodowych), takich jak np. cechy rzemieślnicze.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104). Już jej preambuła określa intencje, jakimi kierował się ustawodawca, stanowiąc regulację prawną odnośnie instytucji stowarzyszenia – została ona powołana do życia „w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw CzłowiekaMiędzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego (...)”. Natomiast sama Konstytucja2 kwietnia 1997 roku w przepisie artykułu dwunastego stanowi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.

Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” reguluje podstawowe zasady i reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie cechach. Ma ona zatem ogólny i bardzo szeroki zakres obowiązywania. Ustawodawca wyłączył jednak w drodze przepisu art. 7 z jej zakresu (podmiotowego) następujące podmioty:

 1. Organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. Do takich organizacji można zaliczyć m.in. Polski Czerwony Krzyż działający na podstawie ustawy z 16 listopada 1964 roku, cechy i izby rzemieślnicze oraz szereg innych podmiotów zrzeszających działających w sferze gospodarczej.
 2. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.
 4. Komitety powstające w celu przygotowania wyborów do SejmuSenatu oraz organów samorządu, jeżeli są one przeprowadzane na podstawie ustaw lub zarządzeń władz – od dnia zarządzenia wyborów do ukończenia czynności wyborczych,
 5. Partie polityczne.

W stosunku do tych podmiotów ustawodawca wydaje odrębne regulacje, co podyktowane jest ich szczególnym charakterem oraz doniosłą rolą, jaką pełnią w demokratycznym państwie prawnym.

Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” (UPS) ma charakter regulacji generalnej, nawiązującej bezpośrednio do artykułów 12 i 58 Konstytucji, co potwierdza przepis art. 7 ust. 2, zgodnie z którym do określonych organizacji w sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się przepisy UPS. Dlatego też regulacje wynikające z ustaw szczególnych (regulujących kwestie konkretnych stowarzyszeń) mają charakter swoistych odstępstw i wyjątków wobec przepisów UPS.

Przedmiot ustawy określony jest w art. 1 ust. 1 „Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach”. UPS w artykule 1 ust. 2 stanowi, że prawo zrzeszania się może być ograniczone jedynie w akcie prawnym rangi ustawowej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo ochrony praw i wolności innych osób.

UPS określa również definicję legalną stowarzyszenia (art.2 ust.1 w zw. z art. 2 ust. 2 i 3). Zgodnie z literą UPS stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

UPS określa w przepisie art. 3 podmiotowy zakres wolności zrzeszania się. Generalnie prawo to przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawionym praw publicznych. UPS stwarza również możliwość przynależności do tego typu zrzeszeń osobom małoletnim i cudzoziemcom oraz zasady i warunki ich funkcjonowania w takich stowarzyszeniach. Ustawa określa także zasady tworzenia i funkcjonowania na terytorium RP stowarzyszeń międzynarodowych (art. 5 UPS).
Opracowanie: www.pl.wikipedia.org

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia:

 1. Statut
 2. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS-W20
 3. Założyciele - KRS-WF
 4. Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - KRS-WA
 5. Sposób powstania - KRS-WH
 6. Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - KRS-WK
 7. Przedmiot działania - KRS-WM
 8. Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - KRS-ZN
 9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - KRS-W9
 10. Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - KRS-ZY

Załączniki obligatoryjne
- KRS-WF
- KRS-WK
- KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza

 


Do pobrania:
- KRS-W20 [
pobierz ]
- KRS-WA [
pobierz ]
- KRS-WF [
pobierz ]
- KRS-WH [
pobierz ]
- KRS-WK [
pobierz ]
- KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza [
pobierz ]
- KRS-W9 [
pobierz ]
- KRS-ZN [
pobierz ]
- KRS-ZY [
pobierz ]

 

UMiG Żerków
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI