01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej

Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r.

15 sierpnia 2017 r. - Uroczystości pod pomnikiem ku czci poległych w walkach o niepodległość Polski na rynku w Żerkowie

czytaj więcej

15 sierpnia 2017 r. - Uroczystości pod pomnikiem ku czci poległych w walkach o niepodległość Polski na rynku w Żerkowie

15 sierpnia 2017 r. - Dożynki w Lubini Małej

czytaj więcej

15 sierpnia 2017 r. - Dożynki w Lubini Małej

26 sierpnia 2017 r. - Festiwal Orkiestr Dętych w Żerkowie na Zakończenie Lata

czytaj więcej

26 sierpnia 2017 r. - Festiwal Orkiestr Dętych w Żerkowie na Zakończenie Lata

29 lipca 2017 r.- Koncert finałowy Warsztatów Smyczkowych

czytaj więcej

29 lipca 2017 r.- Koncert finałowy Warsztatów Smyczkowych

20 sierpnia 2017 r. - III Bieg Uliczny ˝Górka Żerkowska˝

czytaj więcej

20 sierpnia 2017 r. - III Bieg Uliczny ˝Górka Żerkowska˝

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Aktualności

 
2017-07-27

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

 

- 2017_07_27_zmiana_nazwy_ulic.jpg

 

 

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), która weszła w życie z dniem 1 września 2016 r. przewiduje, że nazwy między innymi ulic, placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązała samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania w/w obowiązku, Wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nową nazwę.

W Żerkowie zmiany nazwy wymagają następujące ulice: ul. Janka Krasickiego oraz ul. Hanki Sawickiej.

Zbieranie opinii odbywać się będzie od 31 lipca 2017 r. do 13 sierpnia 2017 r. w formie ankiet (ankieta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji), wypełnianych przez pełnoletnich mieszkańców posiadających stałe miejsce pobytu pod adresem:

1)      Żerków, ul. Janka Krasickiego,

2)      Żerków, ul. Hanki Sawickiej.

Ankiety zostaną udostępnione:

1)      poprzez dostarczenie bezpośrednio do domu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Żerków,

2)      w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żerków (w dni pracy Urzędu od 730 do 1530)

3)      poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Żerków).

Plik do pobrania:  Ankieta dotyczącą zmiany nazw ulic (do edycji - plik.docx) >>>

Uprawnieni ankietowani będą mieli możliwość akceptacji zaproponowanej przez Urząd lub przedstawienie własnej propozycji nazwy ulicy.

Propozycje Urzędu są następujące:

1)      ul. Janka Krasickiego zmiana na ul. ks. Maksymiliana Łukaszewicza,

2)      ul. Hanki Sawickiej zmiana na ul. Zbigniewa Herberta.

Inną nazwę ulicy (niż zaproponowaną przez Urząd) proszę wpisać w rubryce: „Własna propozycja nazwy ulicy”.

Wypełnione ankiety będą przyjmowane  od dnia 31 lipca 2017 r. do 13 sierpnia 2017 r.

        1) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,

        2) na skrzynkę e-mailową Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie (sekretariat@zerkow.pl).

 

Wyniki  z przeprowadzonego badania ankietowego zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii  poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Żerków), na słupach, tablicach i w gablotach informacyjnych w celu rozpowszechnienia jej wśród mieszkańców dostępnymi i skutecznymi metodami.

Na podstawie zebranych opinii zostanie opracowany projekt uchwały Rady Miejskiej Żerkowa zmieniający dotychczasowe nazwy ulic. Nazwy ulic zostaną ostatecznie ustalone przez Radę Miejską Żerkowa nie później niż do dnia 1 września 2017 roku.

Dokonana zmiana nazwy ulicy na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę.


 

Dodatkowe  informacje dla mieszkańców

OBOWIĄZKI WŁADZ GMINY A NIE MIESZKAŃCÓW

Ustawa nakłada obowiązki na władze gmin a nie na mieszkańców. Władze gminy będą zobowiązane dokonać zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne. W niektórych przypadkach będą zobowiązane do przyjęcia nowych uchwał w sprawie istniejącej nazwy.

NIE TRZEBA WYMIENIAĆ DOKUMENTÓW OSOBISTYCH

Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.

Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 Ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

NIE MA OPŁAT ZA ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH, REJESTRACH i EWIDENCJACH

Zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

PROŚBA O INFORMACJE

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o nadsyłanie informacji na temat wciąż istniejących w kraju nazw, symboli i miejsc pamięci, będących wyrazem hołdu dla zbrodniczych ideologii totalitarnych.

Zgłoszenia prosimy kierować do odpowiednich oddziałów i delegatur IPN względnie do wskazanych na niniejszych stronach wyznaczonych pracowników w poszczególnych oddziałach IPN.

UMiG Żerków
 
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI