01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

20 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

7 czerwca 2017 r. Finał Gimnazjady w Lekkoatletyce w Poznaniu

czytaj więcej

7 czerwca 2017 r. Finał Gimnazjady w Lekkoatletyce w Poznaniu

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Aktualności

 
2017-03-13

13 marca 2017 r.- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Żerków w 2017 roku.

 

Zarządzenie Nr 7/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Żerków w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Żerków w 2017 roku.

2. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żerków, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żerków.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żerków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków

(-) mgr inż. Jacek Jędraszczyk

 


 

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 7/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 24 lutego 2017 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻERKÓW

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) oraz uchwały Nr XVII/121/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 r.

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

Zadanie nr I 

Rodzaj zadania: „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

 

1. Rodzaje zadania, warunki, termin i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

Formy realizacji zadania:

 1. Organizowanie imprez kulturalnych.
 2. Wspieranie działań kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 3. Organizowanie działań artystycznych i edukacyjnych dla dorosłych.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania: - 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach:

w latach poprzednich na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nie przeznaczono żadnych kwot dotacji.


 

Zadanie nr II

Rodzaj zadania: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”

1. Rodzaje zadania, warunki, termin i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

Formy realizacji zadania:

 1. Organizowanie otwartych imprez sportowych adresowanych do mieszkańców Gminy Żerków.
 2. Upowszechnianie sportu w lokalnym środowisku.
 3. Promocja sportu wśród mieszkańców.
 4. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.
 5. Wspieranie klubów sportowych z terenu gminy.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
 8. Współorganizowanie amatorskich rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania: - 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach:

w latach: 2015, 2016 na wspieranie realizacji zadań publicznych przeznaczono odpowiednio dotacje w kwotach: 28 000,00 zł., 30 000,00 zł.


 

Zadanie nr III

Rodzaj zadania: „TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO”

1. Rodzaje zadania, warunki, termin i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

Formy realizacji zadania:

 1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 2. Działania popularyzujące turystykę.
 3. Szkolenia w zakresie turystyki.
 4. Organizowanie rajdów, obozów i kolonii.
 5. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania: - 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach:

w latach poprzednich na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki
i krajoznawstwa, nie przeznaczono żadnych kwot dotacji.

 


 

II. Warunki i zasady przyznawania dotacji.

 1. Zadanie może być realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., 1817 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i będą realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Żerków.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków przyznaje dotacje celowe na realizację zadań organizacjom wyłonionym w otwartym konkursie, poprzez zawarcie umowy.
 3. Deklarowany udział środków finansowych własnych oferenta lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego, musi wynosić nie mniej niż 10% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków tych nie można zaliczać pracy wolontariuszy, bezpłatnego użyczenia obiektów lub innych pozafinansowych kosztów zadania).
 4. Deklarowany wkład rzeczowy oferenta musi wynosić nie mniej niż 10% (np. korzystanie z obiektów, środki transportu, maszyny, urządzenia, usługa świadczona na rzecz oferenta przez inny podmiot itp.).
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania i kosztorysu lub zrezygnować z realizacji zadania. Zmiana zakresu ani kosztorysu zadania nie może wprowadzać istotnych zmian z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.
 6. W przypadku przyznanej niższej od wnioskowanej dotacji, oferent decydujący się na zawarcie umowy zobowiązany jest przedstawić:
  - aktualizację kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem oferty),
  - aktualizację harmonogramu zadania.
 7. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2017, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić od dnia zawarcia umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uwaga ! Faktury i rachunki oraz rzeczywiste wydatkowanie środków z dotacji (dokonanie zapłaty), musi nastąpić jednak w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.
 2. Oferent po zrealizowaniu zadania zobligowany jest do przedłożenia sprawozdania końcowego, nie później niż 30 dni od zakończenia zadania ustalonego w umowie. Do sprawozdania w przypadku dotacji w części niewykorzystanej, należy dołączyć kopię potwierdzenia zwrotu.
 3. Jeżeli termin zadania jest krótszy niż termin wskazany w ogłoszeniu, należy dostosować termin do czasu trwania zadania.
 4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością i zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. W trakcie wykonywania zadania Burmistrz Miasta i Gminy Żerków ma prawo kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności, efektywności i prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych.

 

IV. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Żerków, należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „nr zadania ……….., tytuł własny zadania i adres organizacji”.
  Oferty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 04 kwietnia 2017 roku; do godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
  Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5 (sekretariat).
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2017 r. o godz. 1300.
 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Żerków, a nie data stempla pocztowego.
 4. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 5. Oferta powinna zostać złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz opatrzona pieczęcią firmowa.
 7. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy Żerków.
 9. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną. Zasady składania oferty wspólnej określa art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od dnia składania ofert.
 2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale V, zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków, składającą się z pracowników Gminy oraz osoby wskazanej przez organizację pozarządową, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową, biorącą udział w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może wymagać dodatkowych informacji od uczestników konkursu.
 5. Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria oceny stanowiące załącznik nr 2 i 3 do Programu współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 6. Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Żerków.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej, na stronie w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żerków.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w określonym terminie zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub o jej odrzuceniu.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  - kopię aktualnego odpisu z KRS – zgodną ze stanem faktycznym lub innej właściwej ewidencji, innego rejestru lub ewidencji,
  - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów),
  - aktualny odpis statutu.
  Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 3. Oferent w składanej ofercie może uzupełnić treści formalne za zgodą Komisji Konkursowej, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferenta wiadomością: mailem lub telefonicznie.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Żerków, a wnioskodawcą.
 5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z Urzędu Miasta i Gminy Żerków, zobowiązany jest do przechowywania dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem dokonania kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
 6. Do kontaktowania się z oferentami upoważnieni są:
  Pan Michał Surma – sekretarz Gminy Żerków tel. 62 740 20 20,
  Pani Anna Nawrocka – podinspektor tel. 62 740 20 25.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
(-) mgr inż. Jacek Jędraszczyk

 


Załączniki (pliki do pobrania):

według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 1. Wzór oferty – nr 1 w/w Rozporządzenia

 2. Wzór sprawozdania – nr 5 w/w Rozporządzenia
Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
 
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI